Jsme internetový časopis psaný Comp&Ben profesionály

Sdílejte s ostatními to nejlepší z oblasti odměňování, benefitů a HR controllingu

Podmínky užívání

Níže uvedené podmínky užívání upravují pravidla pro užívání internetových stránek, které jsou dostupné na adrese (URL) https://www.odmenovani.cz (dále jen „internetové stránky“).

1. Internetové stránky provozuje společnost Peoplemat, s.r.o., se sídlem Prušánecká 492/1, 155 22 Praha 5 - Zličín, IČ 254 14 402, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 108023 (dále jen „společnost“).

2. Internetové stránky jsou členěny na dvě části: a) volně přístupná část, která se zobrazí každému návštěvníkovi internetové stránky bez nutnosti registrace a b) část, kterou nelze bez registrace využívat.

3. Základní podmínkou pro plné využití internetových stránek je registrace návštěvníka, která je dobrovolná a bezplatná. Registrací získá návštěvník (dále jen „uživatel“) přístupová práva do zabezpečených částí internetových stránek. Při registraci je uživatel povinen vyplnit své skutečné jméno a příjmení.

4. Osobní údaje chrání společnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí. Podrobné informace o pravidlech pro ochranu soukromí jsou k dispozici zde.

5. Společnost si vyhrazuje právo omezit provoz internetových stránek na dobu nezbytné údržby; práce budou prováděny přednostně v nočních hodinách v rozmezí 0:00 hod. až 04:00 hod. tak, aby byl minimalizován dopad na uživatele.

6. Uživatel není oprávněn žádným způsobem manipulovat s obsahem serveru nebo se pokoušet o neoprávněný přístup do neveřejné nebo administrátorské části internetových stránek.

7. Uživatelům je výslovně zakázáno zveřejňovat v rámci internetových stránek obsah erotického nebo podvodného charakteru, prezentovat obsah, který by byl v rozporu s dobrými mravy, nebo ohrožoval či porušoval práva třetích osob, anebo byl v rozporu či nesouvisel s účelem provozování internetových stránek. Uživatelé plně zodpovídají za obsah zveřejněných informací a nesou v plné míře následky plynoucí z ohrožení nebo porušení práv třetích osob v důsledku neoprávněného zveřejnění informací.

8. Společnost nezodpovídá za zveřejněný obsah prezentovaný jménem uživatelů a vyhrazuje si právo odstranit i bez souhlasu uživatele zveřejněné informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy či jeho oprávněnými zájmy. Společnost není zodpovědná za případné chyby nebo jiné následky, které mohou vzniknout při komunikaci mezi internetovými stránkami a uživatele.

9. Nerespektováním podmínek užívání se uživatel vystavuje možnosti, uplatnit vůči němu ze strany společnosti sankce, a to v podobě omezení, nebo zrušení přístupových práv bez náhrady a znamenající v konečném důsledku zánik registrace. Nároky společnosti na náhradu škody vzniklé porušením těchto podmínek užívání nejsou v žádném případě dotčeny.

10. Podmínky užívání jsou platné a účinné dnem 1. 8. 2020.