Prohlášení o ochraně soukromí

Níže uvedená pravidla pro ochranu soukromí upravují podmínky pro užívání internetových stránek, které jsou dostupné na adrese (URL) https://www.odmenovani.cz (dále jen „internetové stránky“).

1. Registrací na internetových stránkách uděluje každý uživatel (dále jen „čtenář“) provozovateli internetových stránek společnosti Peoplemat, s.r.o., se sídlem Milotická 458/16, 155 22 Praha 5 - Zličín, IČ 254 14 402, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 108023 (dále jen „společnost“) souhlas se zpracováním a uchováním všech osobních údajů předaných společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

2. Internetové stránky shromažďují pouze osobní údaje čtenářů dobrovolně vložené na základě vědomého, svobodného a informovaného souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Předmětem zpracování osobních údajů každého čtenáře jsou povinné registrační údaje a doplňující nepovinné profilové informace. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

3. Údaje, které jsou pro úspěšnou registraci nezbytné (jméno a příjmení, e-mail), jsou v registračním formuláři označeny červenou hvězdičkou, přičemž bez registrace není možné internetové stránky plně využívat. Ostatním čtenářům se v minimalistickém nastavení informací o Vaší osobě vždy zobrazí Vaše jméno a příjmení.

4. Prostřednictvím internetových stránek máte možnost efektivně komunikovat s ostatními čtenáři, přičemž pro zvýšení kvality komunikace můžete v rámci Vašeho profilu zadat doplňující nepovinné profilové informace. Doplňujícími nepovinnými profilovými informacemi se rozumí:

     - Profilová fotografie
     - Mobilní telefon
     - Profilové stránky na vybraných sociálních sítích
     - Osobní webová prezentace
     - Čtenářské preference

5. Účelem zpracování osobních údajů čtenářů společností, které čtenář může odmítnout, je jejich užití pro účely marketingu, tedy pro účely nabízení vlastních služeb a produktů či služeb a produktů jiných subjektů.

6. Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Společnost prohlašuje, že osobní údaje čtenářů žádným způsobem neposkytuje jiným subjektům.

7. Internetové stránky obsahují:

a) Interní systém zasílání zpráv mezi čtenáři a online komunikátor pro čtenáře, kteří jsou vzájemně označeni jako přátelé. V případě potřeby může každý čtenář blokovat komunikaci s jiným čtenářem aktualizací nastavení ve svém profilu.

b) Automatizovaný systém zasílání upozornění jednotlivými čtenářům podporující uživatelskou aktivitu na internetových stránkách, který si může každý čtenář zcela libovolně nastavit, tj. jaká oznámení bude dostávat, popř. může tento systém zcela vypnout. Při registraci jsou všechna upozornění implicitně vypnuta a čtenář si je musí aktivovat.

8. Čtenáři berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a dbát na jejich aktuálnost.

9. Čtenáři jsou si vědomi svých práv souvisejících se správou a zpracováním osobních údajů, zejména pak práv dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že souhlas s jejich zpracováním a uchováním může být kdykoli písemně (nebo elektronicky zprávou na e-mail „info@odmenovani.cz“) odvolán, že mají právo přístupu k jejich osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, včetně práva obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Pravidla pro ochranu soukromí jsou platná a účinná dnem 1. 8. 2019.