Jsme internetový časopis psaný Comp&Ben profesionály

Sdílejte s ostatními to nejlepší z oblasti odměňování, benefitů a HR controllingu

Prohlášení o ochraně soukromí

Níže uvedená pravidla pro ochranu soukromí upravují podmínky pro užívání internetových stránek, které jsou dostupné na adrese (URL) https://www.odmenovani.cz (dále jen „internetové stránky“).

1. Registrací na internetových stránkách uděluje každý uživatel provozovateli internetových stránek společnosti Peoplemat, s.r.o., se sídlem Prušánecká 492/1, 155 22 Praha 5 - Zličín, IČ 254 14 402, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 108023 (dále jen „společnost“) souhlas se zpracováním a uchováním všech osobních údajů předaných společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

2. Internetové stránky shromažďují pouze osobní údaje uživatelů dobrovolně vložené na základě vědomého, svobodného a informovaného souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Předmětem zpracování osobních údajů každého uživatele jsou povinné registrační údaje a doplňující nepovinné profilové informace. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

3. Údaje, které jsou pro úspěšnou registraci nezbytné (jméno a příjmení, e-mail), jsou v registračním formuláři označeny červenou hvězdičkou, přičemž bez registrace není možné internetové stránky plně využívat. Ostatním uživatelům se v minimalistickém nastavení informací o konkrétním uživateli vždy zobrazí jméno a příjmení.

4. Prostřednictvím internetových stránek máte možnost efektivně komunikovat s ostatními uživateli, přičemž pro zvýšení kvality komunikace můžete v rámci Vašeho profilu zadat doplňující nepovinné profilové informace. Doplňujícími nepovinnými profilovými informacemi se rozumí:

     - Profilová fotografie
     - Mobilní telefon
     - Profilové stránky na vybraných sociálních sítích
     - Osobní webová prezentace
     - Čtenářské preference

5. Zpracování osobních údajů, které uživatel může odmítnout, je jejich užití pro účely marketingu, tedy pro účely nabízení služeb a produktů společnosti či služeb a produktů jiných subjektů.

6. Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Společnost prohlašuje, že osobní údaje uživatelů žádným způsobem neposkytuje jiným subjektům, nebo s nimi jakkoli obchoduje.

7. Internetové stránky obsahují:

a) Interní systém zasílání zpráv mezi uživateli. V případě potřeby může každý uživatel blokovat komunikaci s jiným uživatelem aktualizací nastavení ve svém profilu.

b) Automatizovaný systém zasílání upozornění jednotlivými uživatelům podporující jejich aktivitu na internetových stránkách, který si může každý uživatel zcela libovolně nastavit, tj. jaká oznámení bude dostávat, popř. může tento systém zcela vypnout. Při registraci jsou všechna upozornění implicitně zapnuta a uživatel si je musí v případě potřeby deaktivovat.

8. Uživatelé berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a dbát na jejich aktuálnost.

9. Uživatelé si jsou vědomi svých práv souvisejících se správou a zpracováním osobních údajů, zejména pak práv dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že souhlas s jejich zpracováním a uchováním může být kdykoli písemně (nebo elektronicky zprávou na e-mail „info@odmenovani.cz“) odvolán, že mají právo přístupu k jejich osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, včetně práva obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Pravidla pro ochranu soukromí jsou platná a účinná dnem 1. 8. 2020.