Jsme internetový časopis psaný Comp&Ben profesionály

Sdílejte s ostatními to nejlepší z oblasti odměňování, benefitů a HR controllingu

Blogs » Systémy odměňování » Konzultant odměňování „na volné noze“

Konzultant odměňování „na volné noze“

 • Jste zkušený specialista odměňování a HR controllingu s praxí v tuzemských i mezinárodních firmách? Můžete nabízet své služby tzv. „na volné noze“ (anglicky freelancer), tj. v podobě externích konzultací na základě smlouvy o poradenství, která bude definovat rámec a rozsah spolupráce. Tento způsob externí spolupráce je vhodný v případě firem, pro které není výhodné zaměstnat interního specialistu odměňování a HR controllingu na plný úvazek, ale přitom vnímají, že oblast motivace a odměňování zaměstnanců je pro úspěšnost firmy klíčová a nechtějí ji v žádném případě podcenit nebo zanedbat. Externí konzultant „na volné noze“ dodá znalosti a expertízu v oblasti odměňování a HR controllingu, nastaví procesy, vytvoří vnitřní dokumenty a pravidla, vyškolí management firmy v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců. Přirozeným následným krokem je monitoring celého systému, jeho případné aktualizace a vylepšení s cílem udržet i nadále konkurenceschopné odměňování ve firmě.

   

  Jaké služby jsou nejčastěji poskytované?

  1. Na základě plánovaného počtu zaměstnanců sestavení mzdového rozpočtu na dané období v definované firemní struktuře a sledovaných položkách (fixní mzdy, variabilní část mezd, zákonné odvody, přesčasy, brigádníci, apod.). Ideálně sestavený plán je sestavený tzv. zdola, tj. po jednotlivých zaměstnancích, což výrazně zvyšuje přesnost výsledných hodnot.
  2. Příprava podkladů pro mzdové studie, interpretace výsledků a jejich implementace do firemní politiky odměňování. Průběžný monitoring trhu práce z pohledu konkurenceschopného odměňování. Konzultace aktuálních výsledků tržních mzdových průzkumů a jejich promítnutí do firemní strategie motivace a odměňování zaměstnanců.
  3. Tvorba a správa firemních dokumentů za oblast odměňování a benefitů: a) strategie odměňování, b) mzdový řád, c) pravidla pro přiznání variabilní odměny (bonusů), d) systém zaměstnaneckých výhod (benefitů), e) řízení pracovního výkonu a pravidla pro jeho hodnocení, f) systemizace pracovních míst.
  4. HR controlling, tj. sledování čerpání mzdových nákladů versus plán, analýza odchylek a jejich interpretace. Pravidelné reporty významných ukazatelů za oblast lidských zdrojů (počty zaměstnanců, fluktuace, nemocnost, počty odchodů/příchodů, gender statistiky, přesčasy, náklady na nábor, doba trvání náboru, náklady na vzdělávání, apod.).
  5. Řízení procesu stanovení ukazatelů pro výplatu variabilní/nenárokové části mzdy, průběžné sledování plnění cílů a jejich vyhodnocení po skončení příslušného období. Zajištění agendy kalkulace bonusů na roční, čtvrtletní nebo měsíční bázi, na základě definovaných pravidel a předání pokladů pro jejich výplatu do mzdové účtárny.
  6. Vytvoření nástrojů pro maximální automatizaci činností v oblasti odměňování zaměstnanců a HR controllingu na bázi MS Excel a MS Access. Projektová spolupráce a podpora při zavádění personálního systému nebo nástrojů externích dodavatelů pro automatizaci procesů odměňování zaměstnanců, HR controllingu a zaměstnaneckých výhod.
  7. Správa systému zaměstnaneckých výhod (benefitů) provozované na elektronické platformě externího dodavatele. Sledování tržních trendů v oblasti benefitů a jejich zavádění do firemní praxe. Monitoring spokojenosti zaměstnanců a jejich motivace prostřednictvím interních průzkumů, interpretace získaných výsledků a aktualizace firemní strategie odměňování.
  8. Podpora vzdělávání managementu společnosti v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců formou pravidelných workshopů, elektronických kurzů a personálního manuálu. Školení pro nováčky ve firmě v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců s cílem podporovat sounáležitost zaměstnanců s firmou a stabilizovat skupinu tzv. klíčových zaměstnanců.